تحریم‌های سایه

اكنون ديگر تحریم های نظامی، دنبالمند و فلج کننده به تحریم های سايه بدل انجام گرفته اند که با صحنه گردانی آمریکا و نقش آفرینی منفی عربستان علیه ملت ایران اعمال می شود. به نقل پایگاه‌هشدار‌رسانی‌دکتر‌رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:زیادی از ...