تصويب ضوابط انتخاب هیأت عالی نظارت بر اجرای سیهست های کلی

دکتر محسن رضایی در نشست رویدادی روز شنبه 29 مهرماه گفت: هیأت عالی نظارت بر اجرای سیهست های کلی نظام نقش حیاتی و تعیین کننده ای خواهد داشت و مرجع نهايي رسیدگی به سیهست های کلی نظام خواهد بود. به نقل پایگاه هشدار رسانی مصلحت، دبیر ...