سؤال هاي بي پاسخ

دلیل دولت‌ها بدون هستثنا در چهار سال دوم فعاليت خود ارزش پول ملی را تضعیف کـــرده و قیمت ارز را افزایش می‌دهند؟ به نقل پایگاه‌هشدار‌رسانی‌دکتر‌رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:سؤال هاي بي پاسخ آذرماه سال گذشته، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه سؤال اقتصادی پیرامون ...