فاتحه آل سعود خوانده است

محسن رفیق دوست تاکید کرد: با این فاجعه در منا, فاتحه آل سعود خوانده شده است زیرا هم پادشاه در نهایت بی عرضگی است و هم ولی عهد عربستان که شرارت می کند در نهایت رذل بودن و پست بودن است محسن رفیق ...