نامزد اتاق بازرگانی در انتخابات

اتاق ایران با اعتقاد به ضرورت تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کشور برمبنای اصول علمی و تجربه شده اقتصاد، معتقدند کسی باید سکان امور را در دست بگیرد که ... ...