هشدارات روز – تصویر ها/ همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۳ همسر دکتر جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان. ...