هشدارات روز – تعقیب تعداد مسئول بانکی درکرمان

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴ شنیده انجام گرفت که دادستان عمومی و انقلاب مرکز هستان کرمان از تشکیل پرونده و تحت تعقیب قضائی قرارگرفتن تعدادی از مسئولان و عوامل بانکی در هستان کرمان رویداد داد.هشدارات روز# به نقل آرمان، شنیده ...