هشدارات روز – تمکین دولت به تذکر لاریجانی درباره زبان‌فارسی

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹ طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مسئول ارانجام گرفت اجرایی به تعدادی از اعضای دولت، تاکید انجام گرفته هست با ابداًح ۱۳ واژه بیگانه به کار رفته در مصوبات مذکور و هستفاده از عبارات جایگزین فارسی، ...