هشدارات روز – ورود دلیلغ خاموش “آقازاده ها” در عرصه گیمگری/رابطه پسر وزیر صنعت و تجارت با منطقهزاد؟!+تصویر

 به نقل هشدارات روز#بعد از ورود علی حضرتی فرخانومد پسر الیاس حضرتی مدیرمسئول روخانومامه ابداًح طلب “اعتماد” به حیطه سینما و تهیه آثاری چون “خداحافظی طولانی” ...